Политика за поверителност

Чл. 1 Общи разпоредби

В  поемаме ангажимент за осигуряването на поверителност и защитата на личните Ви данни, в качеството ни на Администратор на личните данни, които ни предоставяте.

Тази Политика обяснява кога и защо събираме лична информация („лична информация“,и„лични данни“са използвани като идентични термини в тази Политика) за хората, които посещават сайта ни и ползват услугите ни, как я използваме, условията, при които можем да я разкриваме на други и как я пазим.

Можем да променяме тази Политика в определени моменти, така, че молим да се уверите, че сте запознати с актуалната Политика за поверителност. Като използвате сайта ни и предоставяните чрез него услуги, Вие се съгласявате да сте обвързани от тази политика.

Всякакви въпроси, свързани с тази Политика могат да бъдат изпращани на e-mail:

Чл. 2 За нас

Ние сме , и предоставяме услуги, продукти или обща информация относно предмета ни на дейност.

Адресът ни на управление . Когато използваме „ние“ и „нас“ и глаголи в тази форма в текста по-долу, имаме предвид

Чл. 3 Как събираме лична информация от Вас

Получаваме информация за Вас, когато използвате сайта ни , например когато изпращате запитване за получаване на оферта/информация, или в процеса, при който заявявате, поръчвате и ползвате предоставяните на сайта услуги.

Чл. 4 Какъв вид лична информация събираме

Събираме само основни лични данни за Вас, които не включват специални категории лични данни („чувствителни данни“). Личната информация, която събираме може да включва името, адреса, e-mail адреса, телефонния номер, други данни, изисквани от Закона за счетоводството и други закони, както и информация относно това кои страници са посетени и кога.

Чл. 5 Защо имаме нужда от Вашите данни

Имаме нужда да знаем Вашите лични данни, за да Ви предоставим услугите, предлагани чрез този сайт, в рамките на възникнал договор между нас във връзка с предоставянето им, както и информация, която сте поискали или за която изрично сте се съгласили. Ние няма да събираме лични данни, от които нямаме нужда за горепосочените цели.

Чл. 6 Как се използва Вашата информация

Можем да използваме Вашата информация, за да:

 • Предоставяме услугите, които сте заявили, включително да обработваме поръчките Ви и да изпълняваме задълженията си, възникнали от договорните отношения между нас;
 • Предоставяме нова информация, пряко свързана с услуги, които сте заявили;
 • Отговаряме на запитвания и да Ви предоставяме информация, която сте поискали, включително помощ за решаването на въпроси, възникнали във връзка с Ваши запитвания;
 • Използваме ре-маркетинг през доверени сайтове, включително Google AdWords и Facebook;
 • Търсим вашите мнения или коментари относно предоставяните от нас услуги и продукти/обучения;
 • Правим статистически анализи и други анализи за подобряване на услугите ни;
 • Осигурим запазване на Ваши интереси във връзка с ползването на сайта или услугите ни;
 • Ви информираме за промени в общите условия, политиката за поверителност или услугите ни.

Чл. 7 Колко дълго пазим Вашата информация

Пазим Вашите лични данни само доколкото и докато това е необходимо за съответната дейност, за която са предоставени, или колкото е предвидено в договор между нас, при спазване на изискванията и сроковете за това, предвидени в Закона за счетоводството, данъчните закони и другите приложими действащи нормативни актове в Република България.

Данните, които сте предоставили за използване за маркетингови цели, се пазят докато ни уведомите, че не желаете повече да получавате съответната информация от нас.

След постигане на целите на обработката на Вашите лични данни, ние ги унищожаваме.

Чл. 8 Кой има достъп до Вашата информация

Няма да продаваме, предоставяме под наем, нито ще споделяме за маркетингови цели Вашата информация с трети лица.

Можем да предаваме информацията Ви на трети лица – доставчици на услуги, подизпълнители и други свързани организации единствено за целите на извършването на задачи и предоставянето на услуги за Вас от наше име.

Независимо от това, когато използваме трети лица – доставчици на услуги, ние разкриваме само личната информация, която е необходима за предоставянето на услугата, и имаме договор със съответното трето лице, който изисква от него да пази Вашата информация и да не я използва за свои преки маркетингови цели.

Ние няма да предоставяме информацията Ви на трети лица за техни маркетингови цели, освен ако Вие сте поискали това, или е необходимо по силата на закон, съдебен акт или за предотвратяване на измама или друго престъпление.

Работим с различни трети лица – доставчици на услуги, за да Ви осигурим качествени и надеждни услуги. Когато проучвате за някоя от тези услуги или закупите такава, съответното трето лице -доставчик на услуги ще използва Вашите данни, за да Ви предостави информация и да изпълни задълженията си, които възникват в тази връзка по договори с тях. В някои случаи те ще действат като администратор на данни на Вашата информация, и затова Ви препоръчваме да се запознаете с тяхната Политика за поверителност. Тези трети лица – доставчици на услуги ще споделят Вашата информация с нас, като ние ще я използваме в съответствие с тази Политика за поверителност.

Предоставяне на Ваши данни на държавни органи може да се извърши само в предвидените от закона случаи и в обем, който не надвишава целите, за които са поискани.

Комисията за защита на личните данни упражнява законовия контрол върху процеса по обработването на лични данни и ние осигуряваме пълен достъп до водените от нас регистри за лични данни при законовите условия за това.

Чл. 9 Къде обработваме Вашите данни

Всички лични данни, които обработваме се обработват в България, но за целите на хостинга и поддръжката тази информация се намира в България. Трети лица нямат достъп до Вашите лични данни, освен когато закон изисква това.

Чл.10 В кои случаи ще се свързваме с Вас

Вие имате избор дали да получавате информация от нас или не.

Ние можем да се свързваме с Вас свободно, когато и доколкото това е необходимо за изпълнението на услугите, които сте заявили, на задълженията по договор между нас, за предоставяне на нова информация, пряко свързана с услуги, които сте заявили, в отговор на Ваше запитване, за целите на запазване на Ваши интереси във връзка с ползването на сайта или услугите ни, или въз основа на законово изискване. Ние имаме право да изпращаме имейл бюлетин за новости от сайта, за който бюлетин сте се абонирали с имейл адреса си.

Ние няма да се свързваме с Вас за маркетингови цели по e-mail,телефон, чрез текстови съобщения, или по пощата, освен ако не сте ни дали предварителното си изрично съгласие, или комуникацията е пряко свързана с Вас и отговаря на изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679),

Чл.11 Как можете да получите достъп, коригиране или заличаване на Вашите лични данни

Вие имате право по всяко време да поискате от нас:

 • достъп до Вашите лични данни, събрани в процеса на предоставяне и ползване на услугите, включително: потвърждение дали обработваме Ваши лични данни, какви категории са те, целите на това обработване, и получателите, на които данните се разкриват, както и съобщение с копие на личните Ви данни, които се обработват, и техния източник;
 • коригиране на информация, която сте заявили при нас, когато е станала невярна или неактуална, напр. на email адреса си, и каквато и да е друга информация;
 • заличаване или блокиране на Ваши лични данни, когато обработването им не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни или на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679);
 • уведомяване за това коригиране, заличаване или блокиране на третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни, освен когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Желаното от Вас действие по предоставянето на достъп, коригиране, заличаване или блокиране на лични данни се извършва единствено по отношение на Вашите лични данни. Извършването му е безплатно.

За да поискате достъп, коригиране, заличаване или блокиране на Вашите лични данни, които обработваме, е необходимо да изпратите до нас писмено заявление, което съдържа:

1. име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;

2. описание на искането;

3. предпочитана форма за предоставяне на информацията по чл. 28, ал. 1;

4. подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

5. нотариално заверено пълномощно, когато се подава от упълномощено лице. Заявлението може да бъде подписано и с електронен подпис.

Заявлението се изпраща на email:

Ние ще изпълним искането Ви за достъп, коригиране, заличаване или блокиране в срок до 14 дни, при спазване на законовите изисквания и изключения в тази връзка.

Вие ще бъдете уведомени за решението за извършване на поисканото действие или отказа за това съгласно изискванията на закона. Уведомлението за това ще Ви бъде изпратено по пощата с обратна разписка или може да се получи лично срещу подпис.

Чл.12 Как може да подадете възражение или оплакване срещу обработването на лични данни

В предвидените от закона случаи, Вие имате право да:

 • възразите пред нас срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;
 • да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг;
 • да бъдете уведомени преди личните Ви данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от Ваше име за целите по предходната точка на този член, като Ви бъде предоставена възможност да възразите срещу такова разкриване или използване.

Ако желаете да направите каквото и да оплакване за начина, по който се обработват Вашите данни, можете да се свържете с нас на . Ако не сте удовлетворени от нашия отговор или не смятате, че обработваме данните Ви по законосъобразен начин, можете да се обърнете към компетентния орган за защитата на личните данни – Комисия за защита на личните данни.

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19, факс: 02/915 35 25

E-mail: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл.13 Налични мерки за сигурност за защита на Вашата информация от загуба, злоупотреба или промяна

Когато ни давате лична информация, ние предприемаме действия да осигурим тя да бъде обработвана по сигурен начин. Уебсайтът  ползва протокол за защитена комуникация SSL сертификат. HTTPS удостоверява сайта и съответния уеб сървър, на който е качен. Също така двупосочно криптира връзката между клиент и сървър, което осигурява защита срещу подслушване, подправяне или фалшифициране на съдържанието на съобщенията. На практика това дава достатъчно гаранции, че потребителят се свързва с правилния сайт (а не фалшиво копие), както и гарантира, че съдържанието на съобщенията между потребителя и сайта не може да се прочете или подправи от трети страни. Допълнителна информация за HTTPS (https://bg.wikipedia.org/wiki/HTTPS).

Не-чувствителна информация (Вашия email адрес, и т.н.) се предава обичайно през интернет, и за това никога не може да бъде гарантирана 100% сигурност. В тази връзка, макар, че се стремим да защитим Вашата информация, не можем да гарантираме сигурността на информация, която ни изпращате, и Вие правите това на свой риск. След като получим Вашата информация, полагаме максимални усилия да осигурим сигурността й на нашите системи.

Чл.14 Профилиране

Няма да използваме автоматично вземане на решения или профилиране.

Чл. 15 Използване на „бисквитки“(‘cookies’)

Като много други уеб-сайтове, така и нашият използва бисквитки. „Бисквитките“ са малки обособени пакети информация, изпращана от дадена организация към Вашия компютър, за да Ви разпознае при Ваше посещение. Те събират статистически данни за действията Ви в браузъра. Това ни позволява да проследим модели на потребителския трафик, както и да разработваме статистически анализи за използването на услугите, като времето, прекарвано на уеб-сайта и страниците, което се посещават най-често. Бисквитките не Ви идентифицират като личност, а обобщените статистически данни не включват лична информация. Бисквитките ни помагат да подобрим уеб-сайта и да предоставяме по-добра персонализирана услуга.

Съгласявайки се да използвате този сайт и услугите му, Вие изразявате съгласие за използването на „бисквитки“, включително бисквитките на Google Analytics.

Ако предпочитате да не получавате „бисквитки“ докато разглеждате Уебсайта или чрез HTML форматирани имейли, бихте могли да ги откажете. За целта можете да настроите интернет браузъра си да предупреждава преди да приеме бисквитка или да откажете бисквитки, когато Ви сигнализира за наличието им. Обикновено можете да намерите тези настройки в меню ‘Опции’ или ‘Предпочитания’ на вашия браузър. За да сте наясно с тези настройки, както и за по-подробна информация, можете да използвате бутона ‘Помощ’ от менютата на Вашия браузър.

Чл.16 Линкове към други сайтове

Нашият уеб-сайт може да съдържа линкове към други уеб-сайтове, управлявани от други организации. Тази политика за поверителност се прилага само за нашия сайт, така, че Ви насърчаваме да прочетете изявленията за поверителност на другите уеб-сайтове, които посещавате. Ние не отговаряме за политиката за сигурност на други уеб-сайтове, дори ако използвате линкове от нашия сайт, за да достигнете до тях.

Наред с това, ако сте попаднали на нашия уеб-сайт чрез сайта на трето лице, ние не можем да носим отговорност за политиката за поверителност и практиките на собствениците и администраторите на сайта на това трето лице и Ви препоръчваме да проверите неговата Политика за поверителност.

Чл. 17 Прехвърляне на лична информация извън Европа

Като част от услугите, които Ви предоставяме, информацията, която ни предоставяте може да бъде прехвърляна до страни извън Европейския съюз („ЕС“). Тези страни може да нямат подобни закони за защита на личните данни като България. Като предоставяте личните си данни, Вие се съгласявате с това прехвърляне, съхранение, или обработване. Ако прехвърляме Ваша информация извън ЕС по този начин, ние ще вземем подходящи мерки за сигурност, за да осигурим защитата на личната Ви информация в съответствие с тази Политика за поверителност.

Ако използвате услугите ни докато сте извън ЕС, Вашата информация може да бъде прехвърляна извън ЕС, за да Ви бъдат предоставени тези услуги.

Чл.18 Преразглеждане на тази Политика

Преглеждаме редовно тази Политика, за да осигурим качествена и законосъобразна защита на Вашите лични данни. Тази Политика е последно актуализирана през март 2018 г. и е в съответствие с Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Жилищна кооперация в Пловдив

февруари 16, 2023

Жилищната сграда се намира в сърцето на град Пловдив. С изчистеният си дизайн, тези метални парапети са елегантен завършек на нейната визия. Материалът е 12х12 /гладко/ с "топузчета" за разчупване на линията. Цветът е класическият за кованото желязо - черен мат.

0-02-05-3eae1a2e379089bd8acdc67dad338dca629b5eb74441920951b8c58f36b424cd_a6ca40d9960fb58f  0-02-05-07cdbaf4c602403e13ec0526c17a1de738d30ee9052937e73a6db275f1b8f005_96ee063d0b623ed6  0-02-05-33a526becef308214fa4e6e0d0175bb6945f2da517108e2e57207b9f115cbb39_2fb3f2fcc432e24f  0-02-05-9cec060fcf0070fb8688207477046385f8e78db9dd6e338e64eb19aa677688bd_85bea2ad61ec7717 0-02-05-9d3e18fdaa6c6dce8ca6d6cce82379569aff70b0261ef5ca19d29578c5dacf3f_ba044dd914134c17   0-02-05-9f5d5cefadb405c6d1d11b053a0689c0514a87714db4918040b722475e0b3697_bde32f611dad0a8  0-02-05-51d0e9bab7eade67eb430e07d4087255d4c1c2c3968b16a8dc5a3fb87238d903_15f1fc890322eab9   0-02-05-56a56cc468ef9d63eb7def30f8feef739a2397dcd51e00eb4703f8fed346db94_3905547ec9bc904d 0-02-05-60c8b415432299f7ac7c0efa3dc9de016b594d91eb427f772d36e9c7f6f2ef0a_b0fc69274c88fba7   0-02-05-09120e5f83fdc05f09ffc1925e36d37a6f70e47d3095ba283eae4832b49d4158_16491c7547f65e12  0-02-05-767511c532c78cf3143185f637180641b5ffab199269ecb8363a06db69eae536_5027b58e7792cff4  0-02-05-c5956836389779b6c76e9831019b560916a76efe619c50969679293b08084e6e_446f2e6c1d61edb3 0-02-05-d36e853891f403375a76be2fd78ad2b9b81b66c8f71a7b8f4fc92440df631e19_bf070a21379f3499  0-02-05-e43bd922bbe66c10be0e2845d3b4ecc0f092caf92112831ccd9cb083cb82d562_87f17a57ba60de8   0-02-05-ef6f11a06a9d066e34d7705e8695eedad9d418a5e888cd2dcedeb36883cd2877_8082a6d05f208e60   0-02-05-fa5c1e023500fbcfb9654b4b861c0a41c6e044ca7525a7df5b86ff82c33433f2_62052a09ef4f6f82

 

Ковано желязо за Сърбия

юни 24, 2022

Сърбия - един от запомнящите се обекти за нас. Уникалните ни  клиенти ще останат завинаги в сърцата ни със своите доброта и гостоприемство. Обектът се нуждаеше от ограда, врати, парапети и навес от ковано желязо. Избран бе накатен материал, който изпъква още повече, когато е състарен с медна патина. Малко снимки от процесът по изработката им:

20220512_111705  20220512_111729 20220512_111738 20220524_075159

И няколко снимки след приключване на монтажа:

20220526_164309 20220526_164326 20220526_164345 20220526_164353 20220526_164500 20220526_164505 20220526_164518 20220526_164524 20220526_164531 20220526_164616 20220526_164752 20220526_164758

 

Статия за легла от ковано желязо в онлайн списанието www.ka6tata.com

март 18, 2021

https://www.ka6tata.com/%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%BE-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE-news3927.html

 

Русенски прелести от ковано желязо

март 12, 2021

Предстаняме на Вашето внимание един обект предизвикателство. Разкошната къща се намира сред красивата природа до гр.Русе. Тук съчетахме класиката в кованото желязо /при вътрешния стълбищен парапет, при външните балконски парапети и ефирната ограда/ с модернизма /при лазерно изрязаните врати и решетка за климатик, с флорални мотиви/.

Малко снимки от работният процес по монтиране на балконските парапети от ковано желязо и флорални елементи:

1 2 2-2 4    5 12 11 10 8 7 6 9

Още снимки от монтажът на оградата и плъзгащата се врата:

13 12-2 13-2 17 16 15 14 18

Прекрасните врати от лазерно изрязана ламарина, както и решетка за климатици в същия дизайн /проект и реализация/:

19 20 21 21-2 22-2 22 23-2 24

Ииии Черешката на тортата - ювелирния вътрешен парапет от ковано желязо в съчетание с флорални елементи /проекти и реализация/ :

29 32 34 33 37 36 35 40

 

Календар за 2021

февруари 11, 2021
2021

 

Офринио – едно кътче от рая

септември 28, 2020

Прекрасните собственици на няколко кокетни мезонета в гръцкото курортно градче Офринио, ни възложиха проектирането и изпълнението на вътрешните метални стълби, а също така и на балконските парапети от ковано желязо. Стилът е изчистен, изцяло средиземноморски и затова цветът на кованото желязо е решен в бяло, със сребърна патина. Дървените стъпала на стълбите са изработени от дъб и са лакирани с износоустойчиво покритие. Малко снимки от работният процес:

20200618_124803 20200620_094037 20200620_094046 20200620_094058 20200620_094101 20200620_094107 20200620_094118 20200618_124345 20200618_124443 20200618_124449 20200620_094207 20200616_073611 20200620_094022 20200620_094025 20200620_094150 20200620_094200

Няколко седмици по-късно, крайният резултат е впечатляващ: едно уютно и слънчево място за почивка!

109583906_187441292805179_8452503154264202194_o 110294094_187442136138428_7032518524719621780_o 110298778_187441482805160_3520935696012976915_o 110310268_187441662805142_7867015094395902521_o110320108_187441746138467_608531901675047437_o 110315098_187441592805149_8461382275415249551_o 110568203_187442199471755_1956020660117991142_o 110785742_187442022805106_2220891118256162448_o 117600400_195790345303607_231470704147687281_o 114293270_187441859471789_2528686021463419442_o 110902590_187441449471830_7589802225718149548_o 110301337_187442379471737_6114131373098446823_o  110312326_187442319471743_6940433231513406975_o 110603545_187442302805078_4988677666400507647_o 114413753_187442352805073_4287492532791396592_o 115356619_187441782805130_5918046384627423304_o 

 

 

ПРИКАЗКА В БЯЛО

октомври 8, 2019

Клиентите ни потърсиха с готов проект - визуализация за ограждане фасадната част на двора, на голям столичен комплекс от еднофамилни къщи. След допълнителни проекти, изчистване и прецизиране на отделните детайли от ковано желязо , се стигна до реализираната концепция на точния модел, както и за промяната на цвета от черен на бял. На базата на тези проекти, изработихме от ковано желязо оградни платна, пешеходна врата и голяма двукрила врата. Акцент са двете обемни "алени" цветя, които прекрасно контрастират с бялата, ръчно изкована дантела на голямата врата.

2 3 4 15-3 (Copy) 16-3 (Copy) hdrpl hdrpl hdrpl qrf qrf qrf hdrpl hdrpl qrf rhdr rhdr rhdr qrf rhdr rhdr rhdr rhdr rhdr rhdr IMG_20190927_095512 IMG_20190927_095518 IMG_20190927_095528 IMG_20190927_095537 IMG_20190927_095554 IMG_20190927_095604 IMG_20190927_095948 IMG_20190927_095957 IMG_20190927_100011 IMG_20190927_100026 IMG_20190927_100041 IMG_20190927_100059 IMG_20190927_100108 IMG_20190927_100113 IMG_20190927_100220 IMG_20190927_122934 

 

Допълнения от ковано желязо

септември 3, 2019

Клиентите ни потърсиха, за да измислим и изработим някои допълнения от ковано желязо на прекрасната им къща в София. За отвън имаха нужда от няколко навеса от ковано желязо и от вратичка, и решетка за барбекюто в същия стил. А за вътре от: декорации от ковано желязо за радиаторите, пано тип дърво за украса на дървена секция и табуретка от ковано желязо за антрето. Следват снимки от изработката, монтажа и готовите неща от екстериора:

hdrpl hdrpl hdrpl IMG_20190808_114958 IMG_20190808_114956 IMG_20190808_134043 IMG_20190808_134054 IMG_20190808_134107 IMG_20190808_134216 IMG_20190808_134224 IMG_20190808_104535 IMG_20190808_104549 IMG_20190808_104609 IMG_20190808_110317 IMG_20190808_110335 IMG_20190808_110512 IMG_20190808_110518 IMG_20190808_111337 

А пък това са снимки от декорациите от ковано желязо в интериора:

IMG_20190808_111231 IMG_20190808_111242 IMG_20190808_111248 IMG_20190808_110131

 

Парапети от ковано желязо

август 13, 2019

Предлагаме на вниманието Ви една кокетна жилищна сграда, чийто облик бе завършен от парапетите от ковано желязо. Терасите са решени с прави пръчки с топузи и разкошни ковани елементи. Ниските парапети пък са решени като фриз с детайл заимстван от високите парапети и ред от кръгчета. Ето и малко снимки от работния процес по изковаване, сглобяване и монтаж на парапетите от ковано желязо:

hdrplrhdr hdrpl hdrpl rhdr hdrpl hdrplrhdr rhdrfznor fznor rhdr rhdr qrf rhdr rhdr 

 

ПАРАПЕТ ОТ КОВАНО ЖЕЛЯЗО С ТУМБАК

юни 25, 2019

Показваме ви отново работния процес на изработване, транспортиране и монтаж на парапет от ковано желязо в гр.Перник. Клиентите избраха класическата издута на вън пръчка, т.нар. "тумбак" и фриз от бъбреци. Този вид парапети от ковано желязо създават илюзия за обем на балконите и са прекрасно решение за такъв тип жилищна сграда. Кованото желязо е в класическият си черен цвят и е състарен с медна патина.

rhdr rhdr qrf rhdr rhdr rhdr rhdr rhdr rhdr fznor qrf fznor

 

Едни (не)възможни навеси от ковано желязо

декември 19, 2018

Първоначално поставената задача да измислим и изработим навеси от ковано желязо пред входа на къща и гараж в краен столичен квартал, ни се стори трудно постижима и почти невъзможна. Трудността идваше от това, че двата навеса трябваше да се съчетаят като форма и да образуват един навес, който в същото време да се отводнява добре, да издържа на сняг, вятър и т.н. След доста мислене и проектиране, се стигна до идеята да се направят два двускатни покрива, свързани помежду си с п-образни скоби и улук за отводняването по средата. Кованите елементи по фермите и фризовете пък заимствахме от детайли на съществуващите врати и ограда. Монтажният процес на навесите от ковано желязо също беше не лека задача, за което свидетелстват и част от следващите снимки:

1 2 3 4 5 6 7  10 12 13 14 17 18 19 21 23

Крайният резултат: Навес от ковано желязо, с ръчно ковани елементи в черен цвят . Състаряването е с медна патина, а покритието е плътен поликарбонат бронзе, който перфектно имитира стъкло.

 

НОВ ОФИС НА БУЛ. ЕВРОПА №5

октомври 11, 2018

На 5-ти октомври 2018г, направихме официално откриване на нашият нов офис за ковано желязо, находящ се на Орион

/бул.Европа №5/.

Заповядайте на място, ако се нуждаете от консултация, искате да направите поръчка или просто да разгледате нашите каталози за ковано желязо, които са с богат снимков материал, както и да видите мостри на маси, столове, двуседки, закачалки, фенери, свещници и т.н.

Работното ни време е :

От понеделник до петък – от 9:00 до 18:00ч

Събота – от 10:00 до 14:00ч

Неделя – почивен ден.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Кюстендилски прелести

юли 25, 2018

Тази симпатична къща се намира в китно селце малко преди град Кюстендил. Първоначално семейството ни изпрати запитване за една интериорна плъзгаща се врата... Тя отпадна, но пък на нейно място си харесаха и ни се довериха за ръчно кованите парапети на къщата, навес от ковано желязо над входа, както и за прекрасна спалня съко от ковано желязо.

cof cof cof cof cof sdr dav cof cof sdr sdr dav

cof rhdr cof rhdr

Иии скоро следва продължение: ще добавим врати и ограда, които да са с дизайна на парапетите и навеса.

8.11.2018г - снимки от обещаното продължение на обекта: Изработихме и монтирахме оградни пана, плъзгаща се , двукрила и пешеходна врата.

cof cof cof  5 6 rhdr rhdr cof cof rhdr cof cof cof cof cof cof

Крайният резултат е напълно съчетаващи се като дизайн врати от ковано желязо, ограда от ковано желязо, парапети от кавано желязо и навеси също от ковано желязо. В интериора също собствениците добавиха доста детайли от ковано желязо: спалнята, аксесоари за камината и т.н.

 

Приказки от 1001 нощ

март 15, 2018

Това е една наистина рядко срещана поръчка на парапети от ковано желязо за жилищна кооперация, намираща се в нашата столица. Инвеститорите избраха моделите да са няколко, за да може да се разчупи визията на сградата. Тези уникални парапети от ковано желязо допълниха и разкрасиха стилната и перфектно построена сграда. И наистина, няма как да минеш покрай нея и да не ти направят впечатление прекрасните парапети и другите детайли от ковано желязо.

image-0-02-05-500ba18d1f019328b0d93221391a3045244c9356237deefe4bdf9b62cca2b679-V image-0-02-05-f1d3787d4fefdc4a47696d0c3e3063346ab081395a709bf5362e97f9f750b898-V DSC_0122 DSC_0123 DSC_0124 DSC_0126 DSC_0130 DSC_0132 DSC_0133 DSC_0134 DSC_0137 DSC_0138 DSC_0140 DSC_0141 DSC_0144 DSC_0146

 

 

Практичност и красота от ковано желязо

декември 12, 2017

Тази прекрасна и огромна тераса е важна част от апартамента на нашите клиенти. Намира се в центъра на София и е една от основните причини те  закупят точно това жилище. Както целият апартамент, така и терасата бяха подложени на основен ремонт. Нашата задача беше да покрием терасата с два навеса от ковано желязо, така че да остане и "слънчева част" от нея. Това са снимки от обекта, който заварихме при взимане на размерите, както и част от проектите на навесите и декоративните пана от ковано желязо :

1 2 3 4

Всичките детайли са ръчно ковани, а от външните страни и на двата навеса, изработихме декоративни пана - цветарници. Идеята им беше да отделят терасата от любопитните погледи на съседите и да създадат допълнителен уют чрез поставянето на малки саксийки с цветя.

5 6 8 9 10 11 12 13

За покриване на навесите, клиентите избраха платнището. Т.нар. корабно платно е всесезонно - не пропуска сняг или дъжд през зимата и е една чудесна слънцезащита през горещите летни дни.

14 15 16 17 18 19 20

Стилът преди всичко!

декември 7, 2017

 

Представяме Ви новопостроената кооперация, от вече станал наш редовен клиент, именит строител. Наша, разбира се, беше отговорността да сложим довършителните щрихи на сградата, а именно - парапетите от ковано желязо. Дизайнът е изчистен, класически, така че да подхожда на цялостния облик и стил на кооперацията. Правите пръчки са изпълнени от гладък квадрат 12х12, с топузче по средата, а бъбреците са от шина 12х6. Отгоре парапета е завършен с метална полукръгла ръкохватка. Боята е черен мат, а патината медна.

WP_20170801_003 WP_20171113_001 WP_20171113_003 WP_20171113_004 WP_20171113_005 WP_20171113_006 WP_20171113_007 WP_20171113_008 WP_20171113_009 WP_20171113_010

 

Летен оазис в центъра на София

юли 11, 2017

Това е градината на семеен хотел в центъра на столицата. След няколко идеи и проекти, собственикът на хотела, взе решение да направи една класическа лятна градина, която да обзаведе с кокетни шатри и мебели от ковано желязо. Следващите снимки са от работният процес за изработката на шатрите от ковано желязо в цеха и на място на обекта:

1 2 3 IMG-a5093d7e48dc5a0774687e5d4b32c8b0-V

DSC_0014 DSC_0024 DSC_0029 DSC_0035

Малко по малко градината започна да се оформя:

DSC_0588 DSC_0036 DSC_0587

А вече и с поставените платнища, ефирни пердета и възлавници на мебелите, градината придобива съвсем завършен, уютен и гостоприемен вид.

image-0-02-05-cb5055797b5460e33769f811b8ab14076d9184a16d88515dc196be15560f4024-V image-0-02-05-fe6961201073411902af4403bb21ff96603f4fe24f6005bbae090f8c112fcf4d-V media-share-0-02-04-7f45cc7e00fd36aa82dc7914b66f0937a35114605b1524d7eb0de186ad4f4c41-Picture media-share-0-02-04-81a1de47e68865f6435b2f89258ce606905356ee1a3955dcd75080513ca3535c-Picture media-share-0-02-04-947311006014a0361e45ff693352feaff995cb202358fe578a70f7a699bad176-Picture media-share-0-02-04-a6f83f6668f8cd4c68530428e02bc5ce1c733023a5b79a27f0be92d2e30f9194-Picture media-share-0-02-04-7050624218781cfc6ef039cc5f04ac1c8b558ca04f040d0859f9fe44b8a43304-Picture image-0-02-04-efb81a14b6fbe7a7b30d02ad1fd35b96878296d25ff49bf4bd203a073e5550dc-V

IMAG0728 IMAG0729 IMAG0730 IMAG0732 IMAG0733 IMAG0734 IMAG0737 image-0-02-04-efb81a14b6fbe7a7b30d02ad1fd35b96878296d25ff49bf4bd203a073e5550dc-V

Навес от ковано желязо на винтидж магазин

април 5, 2017

Изработихме навес от ковано желязо на магазин за винтидж мебели, по специално изготвен проект. 

Идеята беше да е едновременно уникален, да отговаря на стила на магазина и в същото време да отива на съществуващите парапети от ковано желязо на сградата.

DSC_0459 DSC_0460 DSC_0462 DSC_0472 DSC_0476 DSC_0479 DSC_0489 DSC_0492

Парапетчето от ковано желязо, което огражда бъдеща градинка, също е със същият дизайн и повтаря детайлите от фриза на навеса.

Боята е черен мат, а патината медна.

Навесът от ковано желязо е покрит с всесезонно акрилно платнище в цвят екрю.

image-0-02-05-db9c1f8eb43659b27d936bd52d0e58a9cc49ec3af072d860dc3328224f82ecc8-V DSC_0535 image-0-02-05-392dd0b7fdb7e8fac43dae8d16cb0acaebec2f0c2fb15e00c8cce91a99e4cf11-V image-0-02-05-db6bfc856907a4312d84b8ff06825368cd05a4d81ad445c52fc0eddb2ddc1a9c-V

 

Жилищна сграда за пример

февруари 3, 2017

Клиентът ни този път е виден български строител, тачен с отличната си архитектура и прекрасното изпълнение и изпипване на всеки детайл от строителството. Желанието му беше стилен и изчистен класически парапет от ковано желязо, който да подхожда на дизайна на самата сграда, намираща се на елитна столична улица. Спряха се на модел с прави пръчки от плътно желязо 12х12 с декоративни топузчета по средата и с фриз от кръгчета. Боята е класическата за кованото желязо черен мат, а състаряването е с медна патина.

Share2015-09-20-f9e4c3e8c2d38f60b4d6cfc63cf53b4cb67ef2d2249c1573a56a63202a551159-Picture DSC_0353 DSC_0356 image-afa031c1772f15b81de6daee535b37f67f25c9f49033ac2ae129660cb1fe9cbc-V

След като харесаха изпълнението и монтажа на парапетите от ковано желязо, клиентите ни се довериха и за останалата част от кованото желязо, а именно вратите, оградата, вътрешния парапет на стълбището, както и за ограждането тип тунел за външната стълба. За него използвахме плътен поликарбонат  в цвят бронзе.

DSC_0210 DSC_0211 DSC_0214 DSC_0209

DSC_0204 DSC_0206 DSC_0218 DSC_0219

 

Жилищна кооперация в София

януари 5, 2017

Парапетите от ковано желязо на тази жилищна кооперация в София изработихме по проект на инвеститорите. Дизайнът е комбинация от ръчно ковани детайли и прави пръчки от плътно желязо 12х12 в долната част на парапета. Най-отгоре завършва с метална ръкохватка. Боята е черен мат, а патината медна.

DSC_0057 DSC_0063 DSC_0064 DSC_0065 DSC_0066 DSC_0224 DSC_0226 DSC_0228DSC_0225 DSC_0208 (2) DSC_0207 (2) DSC_0210 (2)   DSC_0211 (2) DSC_0227

 

И две капки….злато

ноември 15, 2016

За тази семейна къща в покрайнините на столицата, създадохме вътрешен и външен парапет от ковано желязо. Дизайнът на вътрешният парапет, по желание на клиентите, бе съчетание от няколко модела: по-популярните детайли "шишарка" и ръчно кования елемент в стил сецесион. Боядисахме в черен мат и добавихме златна патина по детайлите, така че те да се открояват от подредените, черни прави пръчки.

Kiril  Kiril (2)  Kiril (8)  Kiril (9)

Kiril (3)  Kiril (5)  Kiril (4)

Външният парапет от ковано желязо имаше свой предшественик - дървен, на пръв поглед много масивен парапет, поддръжката на който коствала доста усилия на стопаните. Затова те решиха да го заменят с този от ковано желязо. За да запазим масивността на предишния парапет, го изпълнихме с повече от необходимите за укрепване колонки. И тук боята е черен мат, а патината златна.

 Kiril (11)  Kiril (1)  Kiril (10)  Kiril (6)

 

Ковано желязо в центъра на София

октомври 24, 2016

В центърът на столицата, монтирахме врати с ламарина, ограда, парапети и решетки от ковано желязо. Моделът е изчистен - с прави пръчки от 12х12 в комбинация с един изключително изящен елемент от ковано желязо. Всички изделия са боядисани черен мат и са състарени с медна патина.

DSC_0046 DSC_0043 (2) DSC_0050 (2)

DSC_0051 (2) DSC_0061 DSC_0052 (2)

 DSC_0054 (3) DSC_0046 (2) DSC_0044

 

Да „облечеш“ терасата

октомври 4, 2016

Терасата на известно столично заведение имаше нужда от нов облик. Дизайнерите намериха уникално решение, с което създадоха там уют и изтънчена атмосфера. Обикновената конструкция беше "облечена" с лазерно изрязани ламаринени пана. Първите снимки са от техния монтаж, а следващите от завършеното произведение.

7e07776e24a6b7de6ce53a0e54d3050ced5a2bbd96519cb0a82f55032662ad42 140cbe6b63562f89b72b10d076719b838be4f772c0ee45678f3fda29d3f4eeda 327cecfa6191a60b159561ae194ef2e8c3d88b7b269b82805d9fd4877c43459d

d78f95c218b9f29bcab30ef719d1c5f8795c948fcfeea8b56e72e9f886bcde3c 28475f103b0998f62604d3294d09b1c81c6c1b76102b26a02eaef20072eef422 54e17d443a5938379698bacfa9a585ada190fa776c95ae16aeca2a24b3c4b1e1

 

Една „железна“ къща в Ямбол

юни 2, 2016

Обиколката из "железната" къща започва от вратата от ковано желязо: лека и ефирна врата с прави пръчки , ръчно ковани елементи и масивен център:

7197

Над входната врата гордо се извисява навес от ковано желязо, с ръчно ковани детайли и покрит с плътен поликарбонат в цвят бронзе:

6088 6089

И бижуто на вътрешното стълбище - парапет от ковано желязо с флорални мотиви:

5242 5243

А парапетите от ковано желязо на терасите са изработени изцяло от кован материал и централен детайл "шишарка":

5240 5241

Иииии..... следва продължение......

 

КЛЕТКИ ЗА ПТИЦИ ОТ КОВАНО ЖЕЛЯЗО

май 16, 2016

Клетките от ковано желязо за птици са изработени от изцяло плътен материал, а стойката е от ръчно кована шина. Има вратичка и удобна тава.

 DSC_0322 DSC_0323 DSC_0374 DSC_0375 DSC_0324 DSC_0373

 

Клетка за полярна сова от ковано желязо

януари 2, 2016

Клиентите дойдоха при нас със снимки на подобни клетки от ковано желязо, снимани в чужбина. Искаха комбинация от тях и затова се наложи да изготвим проекти, за да се избере най-подходящия модел за интересния си бъдещ собственик - красива полярна сова.

Това са проектите на клетката от ковано желязо:

Variant 3 Variant 2 Variant 1

 Клетката от ковано желязо претърпя някои промени в размера и това, че клиентите пожелаха тя да е разглобяема, за да може да се транспортира. Ето няколко снимки от работния процес:

DSC_0186 DSC_0185 DSC_0188

И няколко снимки на завършената клетка от ковано желязо със и без своя обитател. 

DSC_0164 (2) DSC_0172 (2) image-8a093f792cc9227ef255aa2cfa31a6f9b441c3dc3e3162a16c047e7e3cd8d927-V image-cfefaa96d3c6c3015887f9aca2c3a5b79ac24117104b921e0245172cc7cac801-V

 

 

Парапет, ограда и врати на една стилна къща в Симеоново

ноември 24, 2015

Първата задача на фирмата бе да намери подходящ модел на метален парапет за една наистина стилна и със съвсем изчистена архитектура сграда. Клиентите не искаха никакви излишни завъртулки и чупки, а парапета да следва незабележимо линията на къщата.

ATM_House Simeonovo_Color of Roller Shuter_Option2  5224  image-f7e8f115d9d76791115b93b56bfb29259ded687824618b7b003238ec01a58ab9-V

Втората задача бе да се загради огромният двор с ограда и разбира се врати от ковано желязо. За тях решихме масивният модел да бъде разчупен с два реда декоративни есове от шина. За по-добра протекция от ръжда, преди полагането на черната боя, цялата ограда се боядисва с цинга /т.нар. студено поцинковане/.Това са две снимки от работния процес на вратите и оградата от ковано желязо:

image-df5e094b746f959e0a23fd2fdbfdd7104d8e49c58cece806e378e56845899421-V DSC_0036

А това са снимките от монтажа на вратите и оградата:

DSC_0109 DSC_0108 DSC_0106 DSC_0104

 

Ансамбъл от навес и парапет от ковано желязо

ноември 6, 2015

Първоначално собствениците на къщата искаха просто да покрият стълбата пред входната си врата. Направихме проект на навеса от ковано желязо и решихме, че "картинката" ще е много по-завършена, ако между колоните има и парапетче, разбира се отново от ковано желязо. Това са проектите на навеса със и без парапета:

scan0008  6021 

Отново малко снимки от работния процес и от монтажа на навеса и парапета от ковано желязо:

DSC_0113 DSC_0115 DSC_0117 DSC_0119

И завършеното произведение с положен поликарбонат:

6021 5223

 

Ажурни врати и оградни пана от лазерно изрязана ламарина

октомври 5, 2015

Обектът ни този път е голяма къща с двор в Симеоново, която се отличава със своите по-изчистени линии. Нашите клиенти взеха решение за по-необичайно затваряне на двора, предвид стила на самата къща. Предпочетоха ажурната лазерно изрязана ламарина, пред класическото ковано желязо.  Голямата врата е плъзгаща се и е с доста голям размер - 600/200см. Има и малка пешеходна врата 125/200см. Това са снимки от работният процес по сглобяването на вратите и оградните пана.

image-359d8a7041a92830a0bfbd5dc07dc621e93c563585a008e8a544a03733f74686-V image-869efc8722b7d841865493dc6c8d35f2def8fb0cad3d757326c2552af5b66d3c-V image-ecb697a55df8393ddb29e6d78f7127d8e87913de7c3ff3473ee791fea8b1327c-V

Това са снимки от крайният резултат, след монтажа на вратите и оградата. Боята е черен мат, без патина.

DSC_0084 DSC_0086 DSC_0088 DSC_0090 DSC_0091

 

Една (не)обикновена ограда

септември 28, 2015

 Първоначално собствениците се сблъскват с отказите на повечето фирми за ковано желязо да изпълнят подобна поръчка.(Не)обикновеността й не идва от нестандартния модел, а от уникалността на формите на бетоновата ограда. Всяко едно пано е със своя уникална форма, която паната от ковано желязо повтарят. Използван е кован /накатен/ материал, боята е черна и е "състарена" със сребърна патина. 

DSC_0039 7189 DSC_0046 7188

 

Парапет с дъх на … Флоренция

септември 3, 2015

Задачата ни този път е да изработим един на пръв поглед "лесен" парапет, моделът на който е харесан от нашия Клиент на снимка. Оказа се не чак толкова лесно за изпълнение и поради факта, че линията на парапета следва елегантната чупка на площадката. Това са две снимки от работния процес на изработката и полагането на грунд и боя, както и модела, по който /с малки изменения/ работихме.

   st       image-e7674c0494e042c82a54ada0e045b557c861604aec4f30e4f163dcc35cd9dfc1-V (2)       image-62f87a819ffe1b4823fd2a2975bfa20e91d10e14c8ad1d8c3c3b1a8c209f2bb2-V

 

Снимките са от вече монтирания парапет. Кованото желязо, в допълнение с дървената ръкохватка внася стил на всяко едно кътче от дома.
 image-fa66b83040d88c5eedf17a14c01dc70f11f5373255625796ccf240ae33d3c49b-V   image-24581457f45aa5d8a0a873746e378d057984f2f6ba210188c70500d3b98dcd68-V   image-50eac2b18a94440d462865447c22d2134717edfdc4ae707b892e7af007b933ed-V   image-ccc30ce59b3b0ecc80b71627c010630b0b7e0cedb2fc3fb1359236637db91c5f-V

 

Елегантна красота от ковано желязо

август 18, 2015

Малко от работният процес по създаването на този стилен парапет от ковано желязо.

   image-82cb1e38b275e19679abfccc9d242a34a7711a0ce213e43a7e667f9ccb1cc6c5-V  image-79560c6f29932f4884273fd0ccb0f08b682db94414b7309f6fa990aa5812806c-V  

Ето как от едно обикновено балконче, стана произведение на изкуството.

image-d5c3a0ec54ff27b39b7808ef2cb1595a3c631c63cfc68302a815eed97d803bd0-V  image-b5c138d8eaea93ddb33b33389522be83508267dcd5ffcc3010c39b3de35715af-V

 

Вътрешният стълбищен парапет на къщата, не отстъпва по красота на външния. Стилните елементи от ковано желязо се редуват с прави пръчки, декорирани с нежни топузчета.

image-a7686977b005350489cf0963529a1391dfaa897c4e988923fe436d96ea5a5f62-V  image-fd7ba75788a52591c27306384e45e7f8c57a1369747f3a7fb4ce1203f50d3a67-V

 

Пълната промяна на един навес

април 1, 2015
Така изглеждаше навесът в началото /бяла, напукана боя, ръжда и изгорял от слънцето поликарбонат/
image-1423680063103-V image-1423680221318-V image-1423680210432-V
Това е част от процесът по пребоядисване на метала в черно с медна патина и подмяна на поликарбоната с плътен поликарбонат в цвят бронзе
WP_20150324_001 WP_20150331_002 WP_20150331_005
На финал  добавихме на навеса и на цветарниците  декоративни, ръчно ковани елементи
WP_20150331_007 (2) WP_20150401_008 (2) WP_20150401_010 (2) 

 

ИЗРАБОТКА НА СТЪЛБА И ПАНО ОТ КОВАНО ЖЕЛЯЗО И СТЪКЛО

март 9, 2015

 

 

ПРОЕКТ НА СТЪЛБАТА И ПАНОТО:

scan0012  

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА:

WP_20150224_001 WP_20150224_006 WP_20150224_002 WP_20150228_003